Bonus Banner
Willkommensbonus
400% BONUS
+ 200 Freispiele

hdsportsnews.com Polityka prywatności

Aby uzyskać informacje o danych osobowych, celu i podmiotach, którym te dane są udostępniane, skontaktuj się z właścicielem

Dostawca i odpowiedzialny

Rodzaje gromadzonych danych

Właściciel nie udostępnia wykazu zebranych danych osobowych.

Pełne szczegóły każdego rodzaju przetwarzanych Danych Osobowych znajdują się w wyznaczonych sekcjach niniejszej Polityki Prywatności lub wybiórczo w tekstach objaśniających wyświetlanych przed zebraniem danych.

Dane Osobowe mogą być podawane dobrowolnie przez Użytkownika lub, w przypadku Danych o użytkowaniu, zbierane automatycznie podczas korzystania z tej Aplikacji.

O ile nie określono inaczej, wszystkie Dane wymagane przez tę Aplikację są obowiązkowe. Jeśli użytkownik odmówi podania danych, może to spowodować, że aplikacja nie będzie mogła świadczyć użytkownikowi swoich usług. W przypadkach, w których w niniejszej Aplikacji wyraźnie stwierdza się, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, użytkownicy mogą zrezygnować z podawania tych danych bez żadnych konsekwencji dla dostępności lub funkcjonalności usługi.

Użytkownicy, którzy nie są pewni, które dane osobowe są obowiązkowe, mogą skontaktować się z dostawcą.

Jakiekolwiek użycie plików cookie – lub innych narzędzi śledzących – przez tę Aplikację lub zewnętrznych dostawców usług zatrudnionych przez tę Aplikację ma na celu świadczenie usług żądanych przez użytkownika oraz w jakimkolwiek innym celu określonym w niniejszym dokumencie oraz, jeśli ma to zastosowanie, , opisane w Polityce Cookies.

Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie Dane osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej Aplikacji i potwierdzają, że uzyskali zgodę dowolnej osoby trzeciej na przesłanie jakichkolwiek Danych osobowych do tej Aplikacji.

Rodzaj i miejsce przetwarzania danych

metody przetwarzania

Dostawca przetwarza dane użytkowników w sposób uporządkowany i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, zmianie lub zniszczeniu danych.

Przetwarzanie danych odbywa się przy użyciu komputerów lub systemów informatycznych zgodnie z procedurami i procedurami organizacyjnymi, które są specyficzne dla wskazanych celów. Oprócz osoby odpowiedzialnej, inne osoby mogą być również wewnętrzne (kadry, sprzedaż, marketing, dział prawny, administratorzy systemów) lub zewnętrzne – a w razie potrzeby wyznaczone przez osobę odpowiedzialną jako przetwarzający (np. dostawcy usług technicznych usług, firm kurierskich, dostawców hostingu, firm IT lub agencji komunikacyjnych) – obsługują tę aplikację i dzięki temu mają dostęp do danych. Aktualną listę tych stron można uzyskać od dostawcy w dowolnym momencie.

Podstawy prawne przetwarzania

Dostawca może przetwarzać dane osobowe użytkowników tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z poniższych punktów:

 • Użytkownicy wyrazili zgodę na jeden lub więcej określonych celów. Uwaga: Niektóre przepisy mogą zezwalać dostawcy na przetwarzanie danych osobowych, dopóki użytkownik nie sprzeciwi się takiemu przetwarzaniu („rezygnacja”), bez konieczności polegania na zgodzie lub jakiejkolwiek innej z poniższych podstaw prawnych. Nie ma to jednak zastosowania, jeżeli przetwarzanie danych osobowych podlega europejskiemu prawu o ochronie danych;
 • gromadzenie danych jest niezbędne do wykonania umowy z użytkownikiem i/lub wynikających z niej środków przedumownych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na dostawcy;
 • przetwarzanie jest związane z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach wykonywania uprawnień urzędowych przekazanych usługodawcy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionych interesów dostawcy lub strony trzeciej.

W każdym przypadku usługodawca chętnie udzieli informacji o konkretnej podstawie prawnej, na której opiera się przetwarzanie, w szczególności czy podanie danych osobowych jest obowiązkiem prawnym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

Lokalizacja

Dane są przetwarzane w oddziale dostawcy oraz we wszystkich innych miejscach, w których znajdują się organy zaangażowane w przetwarzanie danych.

W zależności od lokalizacji użytkowników transfery danych mogą wiązać się z przekazaniem danych użytkownika do innego kraju niż ich własny. Aby dowiedzieć się więcej o miejscu przetwarzania przekazanych danych, użytkownicy mogą zapoznać się z sekcją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Użytkownicy mają również prawo zapytać o podstawę prawną przekazywania danych do kraju spoza Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowej działającej na mocy prawa międzynarodowego lub utworzonej przez dwa lub więcej krajów, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, a także dostawcy środków bezpieczeństwa podjętych w celu ochrony ich danych.

Jeśli takie przeniesienie nastąpi, Użytkownik może dowiedzieć się o nim więcej, przeglądając odpowiednie sekcje niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Usługodawcą, korzystając z informacji podanych w sekcji kontakt.

czas przechowywania

Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymaga tego cel, dla którego zostały zebrane.

W związku z tym:

 • Dane osobowe zebrane w celu realizacji umowy zawartej między dostawcą a użytkownikiem będą przechowywane do czasu całkowitego zrealizowania umowy.
 • Dane osobowe zebrane w celu ochrony uzasadnionych interesów dostawcy będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji tych celów. Użytkownicy mogą uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat uzasadnionych interesów dostawcy w odpowiednich sekcjach tego dokumentu lub kontaktując się z dostawcą.

Ponadto dostawca może przechowywać dane osobowe przez dłuższy czas, jeśli użytkownik wyraził zgodę na takie przetwarzanie, o ile zgoda nie zostanie odwołana. Ponadto dostawca może być zobowiązany do przechowywania danych osobowych przez dłuższy czas, jeśli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego lub nakazu organu.

Po upływie okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte. W związku z tym prawo do informacji, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie mogą być dochodzone po upływie okresu przechowywania.

Prawa użytkowników

Użytkownicy mogą korzystać z pewnych praw w odniesieniu do ich danych przetwarzanych przez dostawcę.

W szczególności Użytkownikom przysługuje prawo do:

 • Cofnij zgodę w dowolnym momencie. Jeżeli użytkownik wyraził wcześniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, jeżeli przetwarzanie opiera się na innej podstawie prawnej niż zgoda. Więcej informacji na ten temat znajduje się poniżej.
 • otrzymywać informacje o swoich danych. Użytkownik ma prawo dowiedzieć się, czy dane są przetwarzane przez dostawcę, uzyskać informacje o poszczególnych aspektach przetwarzania oraz otrzymać kopię danych.
 • Zleć to sprawdzenie i poprawienie. Użytkownik ma prawo do weryfikacji poprawności swoich danych oraz żądania ich aktualizacji lub poprawienia.
 • Żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych. Użytkownicy mają prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych w określonych okolicznościach. W takim przypadku dostawca nie będzie przetwarzał danych w żadnym innym celu niż przechowywanie.
 • Żądać usunięcia lub innego usunięcia danych osobowych. W pewnych okolicznościach użytkownicy mają prawo zażądać usunięcia swoich danych od dostawcy.
 • Odbierz swoje dane i przekaż je innej odpowiedzialnej osobie. Użytkownik ma prawo do otrzymywania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz, o ile jest to technicznie możliwe, do przekazania ich bez przeszkód innej odpowiedzialnej osobie. Przepis ten ma zastosowanie, jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika, umowy, której użytkownik jest stroną lub zobowiązań przedumownych.
 • Złóż skargę. Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej dostawcy lub w celu ochrony uzasadnionych interesów dostawcy, użytkownik może sprzeciwić się temu przetwarzaniu, przedstawiając uzasadnienie odnoszące się do jego szczególnej sytuacji .

Użytkownicy są informowani, że w każdej chwili mogą sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego bez podania przyczyn. Użytkownicy mogą dowiedzieć się, czy dostawca przetwarza dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego w odpowiednich sekcjach tego dokumentu.

Jak można skorzystać z praw

Wszelkie żądania realizacji praw Użytkownika można kierować do Dostawcy korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie. Wnioski mogą być realizowane bezpłatnie i zostaną przetworzone przez dostawcę tak szybko, jak to możliwe, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca.

Więcej informacji o gromadzeniu i przetwarzaniu danych

Legalne Akcje

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Usługodawcę w celu egzekwowania prawa w ramach lub w ramach przygotowań do postępowania sądowego wynikającego z niewłaściwego korzystania z tej Aplikacji lub powiązanych usług.

Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, że dostawca może zostać zobowiązany przez władze do udostępnienia danych osobowych.

Więcej informacji o danych osobowych użytkownika

Oprócz informacji określonych w niniejszej Polityce prywatności, ta Aplikacja może na żądanie udostępniać Użytkownikowi dodatkowe informacje kontekstowe związane z określonymi Usługami lub gromadzeniem i przetwarzaniem Danych Osobowych.

Dzienniki systemu i konserwacja

Do celów eksploatacji i konserwacji, ta Aplikacja i usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki, które rejestrują interakcję zachodzącą za pośrednictwem tej Aplikacji (logi systemowe) lub wykorzystywać do tego celu inne dane osobowe (np. adres IP).

Informacje nie zawarte w niniejszej polityce prywatności

Dalsze informacje na temat gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych można uzyskać od dostawcy w dowolnym momencie, korzystając z podanych danych kontaktowych.

Jak obsługiwane są żądania Do Not Track

Ta aplikacja nie obsługuje żądań Do Not Track z przeglądarek internetowych.

Informacje o tym, czy zintegrowane usługi stron trzecich obsługują protokół „nie śledź”, można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych odpowiedniej usługi.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych w dowolnym momencie, informując użytkowników na tej stronie i, w stosownych przypadkach, za pośrednictwem tej aplikacji i/lub – o ile jest to technicznie i prawnie możliwe – wysyłając wiadomość za pośrednictwem danych kontaktowych użytkowników dostępnych dla dostawcy. Dlatego zaleca się użytkownikom regularne odwiedzanie tej strony, a w szczególności sprawdzanie daty ostatniej zmiany podanej na dole strony.

O ile zmiany wpływają na wykorzystanie danych na podstawie zgody użytkownika, dostawca – w razie potrzeby – uzyska nową zgodę.

Definicje i uwagi prawne

Dane osobowe (lub dane)

Wszelkie informacje, które bezpośrednio lub w połączeniu z innymi informacjami określają lub mogą określić tożsamość osoby fizycznej.

dane użytkowania

Informacje, które ta Aplikacja (lub usługi stron trzecich, które ta Aplikacja wykorzystuje) automatycznie zbiera, np. B.: adresy IP lub nazwy domen komputerów użytkowników korzystających z tej aplikacji, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, sposób wysłania żądania do serwera, rozmiar otrzymany plik odpowiedzi, kod liczbowy wskazujący stan odpowiedzi serwera (pomyślny wynik, błąd itp.), kraj pochodzenia, funkcje przeglądarki i systemu operacyjnego używane przez użytkownika, różne czasy połączenia ( np. ilość czasu spędzonego na każdej stronie aplikacji) oraz informacje o ścieżce przebytej w aplikacji, w szczególności kolejności odwiedzanych stron, a także inne informacje dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub IT użytkownika środowisko .

użytkownik

Osoba korzystająca z tej Aplikacji, która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z Podmiotem danych.

dotknięty

Osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe.

Podmiot przetwarzający (lub podmiot przetwarzający dane)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu osoby odpowiedzialnej, jak opisano w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Odpowiedzialny (lub dostawca, czasem także właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych oraz środkach stosowanych w tym celu, w tym o środkach bezpieczeństwa dotyczących operacji i wykorzystania związanych z niniejszą Aplikacją. O ile nie zaznaczono inaczej, osobą odpowiedzialną jest osoba fizyczna lub prawna, za pośrednictwem której oferowana jest ta aplikacja.

Ta aplikacja

Narzędzie sprzętowe lub programowe służące do zbierania i przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

usługa

Usługa oferowana za pośrednictwem tej Aplikacji zgodnie z opisem w odpowiednich Warunkach (jeśli istnieją) oraz w tej Witrynie / Aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

O ile nie określono inaczej, wszelkie odniesienia w niniejszym dokumencie do Unii Europejskiej odnoszą się do wszystkich obecnych państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).


Nota prawna

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało opracowane na podstawie przepisów różnych aktów prawnych, w tym Art. 13/14 Rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy tylko tej aplikacji, chyba że w niniejszym dokumencie określono inaczej.

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2022

DMCA.com Protection Status
Back to top button